مونو پتاسیم فسفات

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد

با اطمینان فادو

مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات کودی است که هم پتاسیم و هم فسفر را برای گیاهان فراهم می کند. این کود رشد ریشه گیاهان را تحریک می کند و از گلدهی و تشکیل میوه حمایت می کند. همچنین متابولیسم گیاهان را تنظیم کرده و رشد کلی آنها را افزایش می دهد. مونو پتاسیم فسفات همچنین می تواند با افزایش تحمل به تنش، مقاومت گیاهان را در برابر بیماری ها و تنش های محیطی تقویت کند.