گلخانه توت فرنگی

با اطمینان فادو

گلخانه گل بریده

گلخانه های گل بریده امکاناتی هستند که به طور خاص برای قلمه زدن و فروش گل طراحی شده اند. در این گلخانه ها معمولاً انواع مختلفی از گل ها پرورش داده می شود و با فراهم آوردن شرایط بهینه رشد، کیفیت گل های شاخه بریده بهبود می یابد. ویژگی های اصلی گلخانه های گل بریده به شرح زیر است:

در گلخانه های گل، گیاهان به طور کلی در خاک رشد می کنند و رشد سالم گل ها با برنامه ریزی دقیق در انتخاب خاک، نظارت بر عناصر غذایی و سیستم های آبیاری پشتیبانی می شود.

شرایط اقلیمی داخل گلخانه کنترل می شود تا سطوح مناسب دما، رطوبت و نور برای رشد و شکوفه گل ها فراهم شود.