نیترات پتاسیم

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد

با اطمینان فادو

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم کودی است که پتاسیم و نیتروژن را در اختیار گیاهان قرار می دهد. این کود باعث رشد کلی گیاهان، افزایش رشد ریشه و افزایش توانایی گیاهان برای مقابله با استرس می شود. همچنین باعث گلدهی و تشکیل میوه گیاهان می شود. نیترات پتاسیم همچنین می تواند انعطاف پذیری گیاهان را افزایش داده و مقاومت آنها را در برابر بیماری ها و خشکسالی افزایش دهد.