کوکوپیت
مناطق استفاده
سوالات متداول

کوکوپیت نقش مهمی در اصلاح خاک دارد. ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد، خاک را تهویه می کند و سیستم ریشه گیاهان را پشتیبانی می کند. همچنین ایجاد یک محیط رشد ارگانیک در شیوه های کشاورزی پایدار ترجیح داده می شود.

کوکوپیت را می توان برای استفاده در سیستم های کشاورزی بدون خاک و مخلوط های خاک تهیه کرد. در صورت مخلوط شدن با خاک یا استفاده به تنهایی محیط مناسبی را برای رشد گیاهان ایجاد می کند. معمولاً می توان آن را با سایر مخلوط های خاک به نسبت 20 تا 50 درصد ترکیب کرد.

کوکوپیت یک ماده در حال رشد است که از آسیاب کردن الیاف نارگیل به دست می آید. به طور کلی در کشاورزی بدون خاک، کشت گلخانه ای و گلکاری استفاده می شود. این یک محیط رشد ایده آل برای بسیاری از گونه های گیاهی فراهم می کند.