محصولات آبیاری
مناطق استفاده
سوالات متداول

سطح رطوبت خاک، دمای هوا و نیاز گیاه را از طریق حسگرها کنترل می کند. با استفاده از این داده ها، به طور خودکار فرآیندهای آبیاری را مدیریت و بهینه می کند. آبیاری هوشمند باعث افزایش صرفه جویی در آب، کاهش هزینه های انرژی، بهبود سلامت گیاه و امکان کنترل از راه دور سیستم های آبیاری می شود.

شامل سیستم های بارانی، کانال های آبیاری و دستگاه های مشابه است. این تجهیزات عموماً در مناطق بزرگ کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های بارانی معمولاً برای تامین آبیاری یکنواخت استفاده می شوند، در حالی که از کانال های آبیاری برای هدایت آب به یک منطقه خاص استفاده می شود. آبیاری سطحی یک روش آبیاری است که عموماً در زمین های کشاورزی بزرگ ترجیح داده می شود.

این اجازه می دهد تا آب قطره قطره به طور مستقیم در ناحیه ریشه گیاه ذخیره شود و به گیاهان امکان آبیاری موثرتر را می دهد. این سیستم از هدر رفتن آب جلوگیری می کند، فرسایش خاک را کاهش می دهد و ابزاری موثر در مبارزه با بیماری های گیاهی است.

مناطق استفاده
سوالات متداول

سطح رطوبت خاک، دمای هوا و نیاز گیاه را از طریق حسگرها کنترل می کند. با استفاده از این داده ها، به طور خودکار فرآیندهای آبیاری را مدیریت و بهینه می کند. آبیاری هوشمند باعث افزایش صرفه جویی در آب، کاهش هزینه های انرژی، بهبود سلامت گیاه و امکان کنترل از راه دور سیستم های آبیاری می شود.

شامل سیستم های بارانی، کانال های آبیاری و دستگاه های مشابه است. این تجهیزات عموماً در مناطق بزرگ کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های بارانی معمولاً برای تامین آبیاری یکنواخت استفاده می شوند، در حالی که از کانال های آبیاری برای هدایت آب به یک منطقه خاص استفاده می شود. آبیاری سطحی یک روش آبیاری است که عموماً در زمین های کشاورزی بزرگ ترجیح داده می شود.

این اجازه می دهد تا آب قطره قطره به طور مستقیم در ناحیه ریشه گیاه ذخیره شود و به گیاهان امکان آبیاری موثرتر را می دهد. این سیستم از هدر رفتن آب جلوگیری می کند، فرسایش خاک را کاهش می دهد و ابزاری موثر در مبارزه با بیماری های گیاهی است.