محصولات ما / زنبورها

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد

این کندو به طور ویژه برای استفاده در فضای باز ساخته شده است.

Bi-Hive شامل 2 مستعمره بزرگ Bombus terrestris است که از یکدیگر جدا شده اند، در یک جعبه پلاستیکی چین دار ضد آب بزرگ.

این کندو از اندازه کلنی استاندارد گونه Bombus Terrestris تشکیل شده است.

Bi-Hive شامل 2 مستعمره بزرگ Bombus terrestris است که از یکدیگر جدا شده اند، در یک جعبه پلاستیکی چین دار ضد آب بزرگ.

محصولات دیگر
مناطق استفاده