این تله برای اهداف مشاهده و کنترل در مبارزه با آفاتی مانند Ceratitis capitata (مگس میوه مدیترانه ای)، Bactrocera (Dacus) oleae (مگس زیتون) استفاده می شود.
این تله از یک پایه مخروطی زرد رنگ، یک پوشش شفاف، یک سبد فرمون و یک طناب آویزان تشکیل شده است.