مناطق استفاده
سوالات متداول

تله های غلتکی چسبنده حشراتی را که به آنها می چسبند را گرفته و بی حرکت می کنند. هنگامی که حشرات با سطح چسبنده تماس پیدا می کنند، به سختی حرکت می کنند و با ماندن در تله تحت کنترل قرار می گیرند.

از این تله ها برای کنترل آفات و ایمن سازی محیط خانه استفاده می شود. این بدون مواد شیمیایی است، بنابراین می تواند یک راه حل سازگار با محیط زیست ارائه دهد.

غلتک چسبنده را می توان در حالی که تله ها موثر هستند استفاده کرد. با این حال، با افزایش تعداد حشرات تجمع یافته در تله یا کثیف شدن تله، باید آن را با یک تله جدید جایگزین کرد.

تله های رول