اکتی فرو

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد

با اطمینان فادو

اکتی فرو

Acti Ferro کودی است که برای گیاهان دارای کمبود آهن فرموله شده است. جذب آهن گیاهان را افزایش می دهد و کلروز (تغییر رنگ زرد) در برگ ها را کاهش می دهد. همچنین کارایی فتوسنتزی گیاهان را افزایش می دهد، باعث رشد و بهبود سلامت کلی گیاه می شود.